Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

ALAPSZABÁLY

 

Szolnoki Elöltöltős Lövész és Vadász Hagyományőrző Egyesület

Magánszemélyek kijelentik, hogy meg kívánják alakítani a Szolnoki Elöltöltős Lövész és Vadász Hagyományőrző Egyesületet

 

Az alapszabály rendelkezik:

I. az Egyesület nevéről, székhelyéről

II. az Egyesület céljáról, és tevékenységéről

III. az Egyesület tagságáról

IV. az Egyesület elnökségéről

V. az Egyesület jogképességéről, képviseletéről

VI. az Egyesület gazdálkodásáról

VII. Egyéb rendelkezések

 

I.

Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve: Szolnoki Elöltöltős Lövész és Vadász Hagyományőrző Egyesület

Az egyesület rövidített neve: SZELVHE

2. Az egyesület székhelye: 5000 Szolnok Czakó Elemér utca 3 III./27

3. Levelezési címe: 5000 Szolnok Czakó Elemér utca 3 III./27

4. Az egyesület bélyegzője:

Szolnoki Elöltöltős Lövész és Vadász Hagyományőrző Egyesület

5000 Szolnok Czakó Elemér utca 3 III./27

6. ASzolnoki Elöltöltős Lövész és Vadász Hagyományőrző Egyesület jogi személy

7. Szolnoki Elöltöltős Lövész és Vadász Hagyományőrző Egyesület olyan társadalmi szervezet, amely az alábbiakban felsorolt célra alakult, önkormányzattal és tagsággal rendelkezik és tagjait céljai elérése érdekében szervezi.

 

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

Célja: Az elöltöltős lövész sport helyi feltételeinek megteremtése. A lövészhagyományok őrzése, az elöltöltős vadászat hagyományainak újraélesztése (törvényi kereteken belül) és mindezek népszerűsítése.

Tevékenysége Az alapszabályban rögzített célok elérése érdekében biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven való működését, elősegíti a tagok jogainak érvényesülését és kötelezettségei teljesítését. Céljaival kapcsolatban szolgáltatásokat nyújt (sport és társasági rendezvények megszervezése, egyesület tárgyi eszközeinek használata) a tagjai és tagjain kívül más személyek részére is. Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokért (a tagdíjon és belépési díjon felül) anyagi ellenszolgáltatás nem kérhető.

 

III.

Az egyesület tagsága

Az egyesületnek alapító, rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

1. Az alapító tagok az alakuló közgyűlés jelenléti ívén szereplő személyek, akik megalakították az egyesületet. Jogaik és kötelességeik megegyeznek a rendes tagokéval, kivéve, hogy belépési díjat nem kell fizetniük. Tagságuk az egyesület megalakulásakor kezdődik.

2. Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar, illetve külföldi természetes személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja, hogy az egyesület munkájában részt vesz, elfogadja az alapszabályt, az abban foglalt kötelezettségeit teljesíti, tagdíjat, illetve belépési díjat megfizeti. A 18. életévüket be nem töltött személyek esetében a belépési nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írni. Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A felvételhez 2 tag ajánlása szükséges. A tagfelvétel az elnökség hatáskörébe tartozik, a belépő személy egyesületi tagsága az elnökség tagfelvételt elfogadó határozatától kezdődik Az elnök az egyesület tagjairól, tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet.

3. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, aki az egyesület céljainak megvalósítását segítő, kiemelkedő tevékenysége révén a közgyűlés, arra méltónak talál. A tiszteletbeli tag mentesül a belépési és tagsági díj fizetése alól. A tiszteletbeli tag tagsága az erre vonatkozó közgyűlési határozat kimondásától kezdődik.

4. A tagsági díj valamint a belépési díj összegét a közgyűlés határozza meg.

. A tagsági és belépési díj fizetése pénztári befizetéssel történik. A belépési díjat belépéskor, a tagsági díjat az adott évre vonatkozóan, ugyanabban az évben, december 31-ig kell befizetni.

5. A tagsági viszony megszűnik:

– kilépéssel,
– kizárással,

a tag halálával,

az egyesület megszűnésével.

6. A kizárásról az egyesület közgyűlése határoz, a tag kizárásához a jelenlévőtagok 2/3-ának szavazata szükséges. A kizárni kívánt tag nem szavazhat. A kizárásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha tagdíjat legalább 2 évig nem fizet és ha a tagot előzőleg írásban, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett, megfelelő határidő kitűzésével hívták fel, a tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésére és annak nem tett eleget, vagy, ha a tag magatartásával meggátolhatja az egyesület működését, létét, a kitűzött célok elérését A kizárt tag, a kizáró határozatot tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

7. A rendes tag jogai:

a./ részt vehet az egyesület közgyűlésén, választhat és választható az egyesület szervezeteibe az alábbi feltételekkel: Ügyintéző és képviselettel járó tisztségre csak 18. életévet betöltött olyan személy választható, aki megfelel az Etv. 8.§/1/ bekezdésében foglaltaknak, tehát aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, magyar állampolgár, vagy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedélyjel rendelkezik. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba - az egyesület elnökével történt előzetes időpont-egyeztetés után - betekinthet.

b./ részt vehet az egyesület munkájában, a kulturális-sportrendezvényeken, részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. Használhatja az egyesület eszközeit, felszereléseit. c./ az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

8. A rendes tag kötelességei:

a./ az alapszabály betartása, a közgyűlésen és az elnökség határozatainak végrehajtása.

b./ a belépési díj egyszeri és a tagsági díj évenkénti fizetése, az egyesületi vagyon megóvása.

c../ az egyesület jó hírnevének megőrzése, tehát tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely az egyesület által kitűzött célokat veszélyezteti, különösen a jogszerű, biztonságos és sportszerű lőfegyverhasználat ellenében ne kövessen el súlyos vétséget.

9. A tiszteletbeli tag jogai:

a./ részt vehet tanácskozási joggal az egyesület közgyűlésén

b./ véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érint kérdésekben

c./ részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben

10. A tiszteletbeli tag kötelezettségei

a./ az alapszabály betartása

b./ az egyesület erkölcsi támogatása

IV.

Az egyesület szervezete

1. Az egyesület szervei: Közgyűlés

Elnökség

2. Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével kéri. A közgyűlés időpontjáról a tagokat az azt megelőz 15 nappal előtte, írásban kell értesíteni, a napirendi pontok megjelöléséve. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a +1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést, a határozatképtelen közgyűlés időpontját követ 1 óra múlva ismét össze kell hívni, ha az eredeti meghívóban így lett meghirdetve, egyéb esetben új időpontra kell összehívni, de erről a tagokat külön írásbeli meghívóval kell értesíteni, melynek tartalmaznia kell a megismételt közgyűlés tényét, helyét, idejét. Mindkét esetben a meghívónak tartalmaznia kell az arra történő figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a meghirdetett napirendi pontokban, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés az elhalasztott közgyűlés napirendi pontjai tekintetében, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A megjelentek 2/3-os szótöbbsége szükséges azonban az egyesület feloszlása, más egyesülettel történő egyesülés kimondásához, az alapszabály módosításához, a tisztségviselők megválasztásához és az éves beszámoló jóváhagyásához.

3. A közgyűlés hatásköre:

a./ az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítás

b./ tisztségviselők megválasztása

c./ az egyesület feloszlásának, illetve az egyesület más egyesülettel való egyesülésének kimondása

d./ az egyesület éves költségvetésének megállapítása.

e./ az elnökség beszámoltatása az éves tevékenységről, ill. annak elfogadása, jóváhagyása.

f./ a közgyűlésre érkezett javaslatok, indítványok elbírálása.

g./ a tagsági és belépti díj összegének megállapítása.

4. Az Elnökség

Az egyesület munkáját 3 tagú elnökség irányítja. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg, határozatlan időre.

Az elnökség tagjai:

elnök,

2 elnökhelyettes,

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A két közgyűlés időpontja közötti időszakban az elnökség irányítja az egyesület munkáját.

5. Az elnökség feladat és hatásköre:

a./ az egyesületi tevékenység irányítása, a határozattervezetek elkészítése, a közgyűlés és elnökségi határozatok végrehajtása. A határozatokat az érintettekkel írásban közli, ill. az Egyesület által fenntartott honlapon nyilvánosságra hozza. Gondoskodik az egyesületi iratok, betekintéséről és azokról másolat készítésének lehetőségét biztosítja a betekintő költségére. Gondoskodik az egyesület működésének megismertetéséről, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeiről

b./ a közgyűlés előkészítése,

c./ az egyesület éves programjának elfogadása, munka és üléstervének jóváhagyása,

d./ az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,

e./ az egyesület szervezeti-működési szabályzatának megállapítása,

6. Az egyesület elnöke

Az egyesület elnöke az alapszabályban foglaltak szerint:

a./ vezeti és szervezi az elnökség munkáját, elnököl annak ülésein, képviseli az egyesületet, ellenőrzi az elnökség határozatainak végrehajtását.

b./ irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét és gazdálkodását

c./ intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben

d./ végzi az egyesület adminisztrációját, utalványozhat az elnökség tagjai közül bármelyik aláírási joggal rendelkező személlyel együtt, akként, hogy az aláírás érvényességéhez az elnökön kívül még egy elnökségi tag aláírása szükséges

f./ gondoskodik arról, hogy a közgyűlés és az elnökség valamennyi döntését a határozatok könyvébe történ bejegyzéséről, a nyilvántartás naprakész vezetésér l. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat rövid tartalmát, a meghozatala időpontját, hatályát és a döntést támogatók, ellenzők, ill. az esetlegesen tartózkodók számarányát.

g./ Szervezi és irányítja az egyesület reklám és propaganda munkáját kapcsolatot tart fenn a médiával..

h./ Szervezi és vezeti az egyesület napi tevékenységét.

7. Az egyesület elnökhelyettese

Az egyesület elnökének távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és

felelősséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat.

V.

Az egyesület jogképessége

Az egyesület jogi személy. Az egyesületet az elnök képviseli, e jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség tagjára átruházhatja.

VI.

Az egyesület anyagi forrása és gazdálkodása

1. Az egyesület bevételei:

a./ tagsági és belépti díj.

b./ jogi és természetes személyek hozzájárulásai, felajánlásai, adományai.

2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a - tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

4. Az egyesület megszűnése esetén a vagyona az esetleges jogutód tulajdonába megy át. Jogutód nélküli megszűnés esetén az egyesület vagyona, a hitelezők kielégítése után, a közgyűlés határozata alapján kerül szétosztásra.

VII.

Egyéb rendelkezések

1. Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

2. Az egyesület megszűnik, ha feloszlását a közgyűlés kimondja, más egyesülettel egyesül, a bíróság feloszlatja, az egyesület megszűnését az ügyész keresete alapján a bíróság megállapítja, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan az Etv által megkívánt létszám alatt van.

3. Az egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség gyakorolja.

4. Az egyesület tisztségviselői díjazásban nem részesülnek, azonban az indokolt és az

egyesület érdekében kifejtett tevékenységükkel felmerült költségeik megtérítését igényelhetik

és a közgyűlés jutalomban is részesítheti őket.

6. Az alapítók kijelentik, hogy az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott és nem kap, ill. azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képvisel jelöltet a választáson nem állít és nem támogat. Az alapítók kijelentik, hogy az egyesület működése a jövőben is politikamentes lesz, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

A jelen okiratban részletesen nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadóak.

 

Szolnok 2009. október 18.

 

………………………………
elnök